Aktualności

"Biblioteka bez barier"

25.10.2022

Grudziądzka książnica pozyskała środki na realizację przedsięwzięcia grantowego „Biblioteka bez barier” w wysokości 189.444,23 zł z projektu „Kultura bez barier”, który realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia poprawią dostępność do oferty Biblioteki użytkownikom ze szczególnymi potrzebami. Dadzą im szansę uczestnictwa w życiu kulturalnym i sprawią, że Biblioteka stanie się miejscem integracji z osobami pełnosprawnymi. Grupami, do których skierowane jest zadanie są: osoby niedowidzące i niewidome, z problemami słuchu, niepełnosprawnością ruchową oraz seniorzy.

W ramach zadania, w pierwszej kolejności, zmodernizujemy Filię nr 13, która prowadzi Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych. Zlikwidujemy istniejącą barierę architektoniczną (drzwi w wiatrołapie), a na ich miejsce zamontujemy drzwi automatyczne. Z myślą o osobach niedosłyszących kupimy pętlę indukcyjną otwierającą możliwość korzystania z wydarzeń tej grupie. Poprzez zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania unowocześnimy stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Istniejące stanowisko otrzyma: aktualizację oprogramowania powiększająco-udźwiękawiającego, specjalistyczną mysz typu trackball z dodatkowymi przyciskami zewnętrznymi, monitor dotykowy oraz kamerę do przeglądania i powiększania.

Przeprowadzimy cykl szkoleń dla pracowników Biblioteki. Będą one dotyczyły pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz poprawienia dostępności cyfrowej. Dzięki szkoleniom wzbogacimy ofertę kulturalną dla szerokiego grona odbiorców, pokonamy bariery w komunikacji i obsłudze czytelnika ze szczególnymi potrzebami. Poprawimy dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych dla użytkowników Biblioteki, wprowadzimy w życie standardy dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych oraz działaniach kulturalno-edukacyjnych. Nauczymy się przygotowywać dostępne materiały graficzne i filmowe, będziemy tworzyć teksty alternatywne na stronę internetową i w mediach społecznościowych. Poszerzymy naszą wiedzę o tworzeniu audiodeskrypcji. Wraz z czytelnikami poznamy rodzaje, sposoby działania i obsługę czytaków. Dodatkowo dla pracowników Biblioteki zorganizujemy wycieczkę na wystawę „Niewidzialny Gdańsk”. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć z czym mierzą się w swojej codzienności osoby niewidome i niedowidzące.

W Filii nr 13 zatrudnimy na pół etatu osobę z niepełnosprawnością. Nowy pracownik, borykający się na co dzień z pokonywaniem różnego rodzaju barier, uczuli pracowników biblioteki na potrzeby ludzi z różnymi dysfunkcjami i wskazywać będzie jakie ewentualne bariery musimy pokonać jako instytucja, która chce, aby jej oferta była dostosowana do jak najszerszych kręgów czytelników. Po wygaśnięciu terminu realizacji zadania osoba ta zostanie zatrudniona przez Bibliotekę.

Uzupełnimy istniejące zbiory o nowe tytuły audiobooków, e-booków i książek z dużym drukiem. Ponadto kupimy czytaki – cyfrowe odtwarzacze do słuchania audiobooków. Umożliwi to podtrzymanie aktywności czytelniczej osobom z problemami wzroku, niedosłyszącym, zmagającym się z innymi dysfunkcjami utrudniającymi czytanie oraz osobom starszym.

Po udoskonaleniu ścieżki dostępności zorganizujemy w Filii nr 13 kilka wydarzeń, w których wezmą udział osoby, które do tej pory nie mogły korzystać z naszej oferty z powodu istniejących barier. Przygotujemy dwa spotkania z lektorami audiobooków, jedno spotkanie autorskie z polskim pisarzem oraz spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa publikującego książki z dużym drukiem. Bohaterowie spotkań zostaną wyłonieni na podstawie ankiety, którą pomogą wypełniać bibliotekarze.

Zadanie, poza tradycyjnymi formami promocji (prasa, lokalne media, strony www Biblioteki), będzie reklamowane filmem pokazującym w jaki sposób poszerzyliśmy dla czytelnika ze szczególnymi potrzebami ścieżkę dostępu do oferowanych przez nas usług.

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.