Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Miejskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • brak alternatywy tekstowej dla niektórych zdjęć.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Labocha-Zielińska, adres poczty elektronicznej: bibl.inst@grudziadz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564620201.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Miejska, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz
Wejście do dwupiętrowego budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Z tyłu budynku znajduje się winda zewnętrzna.
Na parterze jest odpowiednio przystosowana toaleta z dużą powierzchnią manewrową. Zamontowano w niej uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych oraz przewijak dla niemowląt.
Znajdują się tu również: szatnia, Sala wielofunkcyjna, Czytelnia Czasopism ze Strefą Seniora, Sekretariat, Gabinet Dyrektora.
Na piętrze mieści się Wypożyczalnia Główna oraz Dział dla Dzieci i Młodzieży.
Na drugim piętrze są: Czytelnia Główna, Czytelnia im. Adama Wolnikowskiego oraz Dział Metodyki i Promocji.
W budynku zamontowane są tabliczki z nazwami działów w alfabecie Braille’a oraz kodami NFC.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ale prowadzące do niego schody mają wąską pochylnię dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 3, ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody z wjazdem dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 4, ul. Tytoniowa 1, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 7, ul. Chopina 33, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ale prowadzące do niego schody mają bardzo wąską pochylnię dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 8, ul. Łęgi 2, 86-300 Grudziądz
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp dla wózków możliwy jest od strony ul. Sobieskiego (garaże). Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 11, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
Biblioteka znajduje się w piwnicy budynku poradni specjalistycznych szpitala miejskiego. Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla wózków. Drzwi otwierają się automatycznie.
Wewnątrz budynku jest winda.
Dostępna jest odpowiednio przystosowana toaleta.
Są miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych, ul. Mikołaja z Ryńska 1/7, 86-300 Grudziądz
Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi otwierają się automatycznie.
W pomieszczeniach zainstalowano sygnalizację dźwiękową oraz kontrastowe oznakowanie poziome dla osób słabowidzących.
Dostępna jest odpowiednio przystosowana toaleta.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 14, ul. Mazurska 2, 86-300 Grudziądz
Biblioteka znajduje się w piwnicy budynku. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
Brak odpowiednio przystosowanej toalety.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.